Koszyk

Masz pytania? Zadzwoń: 602 307 780

DARMOWA DOSTAWA powyżej 199zł! | GWARANCJA 24 MIESIĄCE

Regulamin

Regulamin sprzedaży

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane przez Inteligentnydom.co sp. z o.o. z siedzibą w Gowarzewie, ul. Jagodowa 3, 63-004 Gowarzewo, NIP: 7773356688, REGON: 385083789,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000819491, biuro@homekitowiec.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.

 

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy);
 4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem;
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 8. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 10. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;
 11. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci .

 

II. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Składając zamówienie i dokonując płatności – Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

 

III. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego / płatności online / karty płatniczej.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:
  1. Visa,
  2. Visa Electron,
  3. Mastercard,
  4. MasterCard Electronic,
  5. Maestro.
 5. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Dotpay z o.o.
  Wielicka 28 b, 30-552 Kraków lub serwisu PayNow należącego do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.
 6. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 7. W tym celu należy:
  1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”;
  2. po wybraniu produktów, należy wskazać dane identyfikacyjne pozwalające na wysyłkę produktu,
  3. należy wskazać także sposób dostawy i uzupełnić niezbędne informacje pozwalające m.in. wyliczenie kosztów dostawyo ile system tego wymagaoraz wskazać formy płatności i postępować zgodnie z instrukcją wskazaną w formularzu zamówienia;
  4. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia;
  5. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku akceptującego zamówienie i przenoszącego do płatności;
  6. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności;
  7. Klient otrzymuje informację o złożeniu zamówienia,
  8. Klient otrzymuje od Sprzedawcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: Polityki Prywatności.
 11. Zasady określające warunki reklamacji, gwarancji lub zwrotu towaru znajdują się na stronie: Zwroty i reklamacje.

 

IV. Zakładanie Konta Użytkownika

 1. Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi m.in. śledzenie zamówień czy modyfikację danych.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta.
 3. Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto Użytkownika.
 4. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła
 5. Po utworzeniu Konta, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
 6. Utworzenie Konta może nastąpić także przy składaniu zamówienia, o ile Użytkownik potwierdzi chęć utworzenia Konta zaznaczając odpowiedni checkbox.
 7. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia/korzystania z produktów.
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę

 

V. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).
 3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
  1. terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
  2. terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

 

VI. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów oraz firm i przedsiębiorców na
prawach konsumenta)

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. zawartej w drodze aukcji publicznej
  6. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu). Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

VII. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik  może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 7. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

 

VIII. Warunki techniczne:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
 3. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 5. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

X. Zaufane Opinie Ceneo:

 1. Zaufane Opinie Ceneo, to program dbania o najwyższą jakość zakupów w Internecie. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet związanych z dokonanym zakupem. Tym samym wyraża także zgodę na przekazanie i przetwarzanie przez Ceneo danych osobowych, w tym adresu e-mail, oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie HomeKitowiec.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 20 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 20 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

Inteligentnydom.co sp. z o.o. z siedzibą w Gowarzewie, ul. Jagodowa 3, 63-004 Gowarzewo

biuro@homekitowiec.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 20 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 20 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 20-dniowego terminu.

Pokrywamy także koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu
WZÓR-FORMULARZA-ODSTĄPIENIA-OD-UMOWY

 

Darmowa wysyłka

Dla zamówień powyżej 199zł

20 dni na zwrot

20 dni na darmowy zwrot

Gwarancja 24 miesiące

Polska dystrybucja i serwis

Bezpieczne płatności

Apple Pay / BLIK / PayNow / PayPo